Bart Welp Infra

Wij kunnen de volgende diensten/producten leveren in de uitvoerings- en/of voorbereidingsfase:

Uitvoeringsfase

Directievoering

De directievoerder is de spin in het web, 1e aanspreekpunt voor omgeving (of omgevingsmanager), opdrachtgever, projectleider en de aannemer en oefent het toezicht uit op de uitvoering van het werk en de naleving van de overeenkomst. Hij is de intermediair tussen de opdrachtgever en de aannemer. De directievoerder bewaakt daarnaast de financiën, de kwaliteit van geleverd werk en de planning van de aannemer. Signalering van wijzigingen in het werk en de adequate afhandeling daarvan valt ook onder het takenpakket van de directievoerder, daarbij verzorgen wij de aansturing van de bij dit proces betrokken partijen. De directievoerder adviseert over meer- en minderwerk en over termijnbetalingen. U kunt van ons verwachten dat wij u als opdrachtgever met kennis van zaken vertegenwoordigen.

 

Toezicht houden op civieltechnische werken

De toezichthouder is de ogen en oren van de directievoerder en is verantwoordelijk voor het dagelijks toezicht op de voortgang en de kwaliteit van het geleverde werk maar ook op zaken als bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Hij voert werkoverleg (technisch overleg) met de uitvoerder van de aannemer en houdt (indien gevraagd) een besteksadministratie bij (dagelijks en wekelijks). Hij toetst op het naleven van het contract, geldende regelgeving en normen. Gesignaleerde afwijkingen worden gemeld in het dagboek en besproken met de uitvoerder en de directievoerder.

 

Manager uitvoering

De manager uitvoering is verantwoordelijk voor grote multidisciplinaire en/of meerdere deelprojecten. Hij is daarbij 1e aanspreekpunt voor zowel de opdrachtgever/projectmanager als voor de verschillende deelprojecten en dient als escalatie op contractniveau. Maar ook borgen dat de verschillende directievoerders op een eenduidige uniforme wijze werken kan tot de taken behoren.

 

Bouwplaats management/omgevingsmanagement

Het bewaken van afspraken gemaakt met stakeholders en uitvoeringsplannen, werkplannen en verkeersplannen. Borgen van coördinatie tussen derden en hoofdaannemer. Verbanden leggen tussen verschillende deelprojecten. 

 

VISI
Toepassen VISI in projecten.
Audit
Uitvoeren van producttoetsen/audits.

Voorbereidingsfase

Advies

Advisering met betrekking tot uitvoeringswijzen, fasering, planningen, werkruimte e.d. bij bijvoorbeeld het opstellen van verkeersplannen (zoals BLVC).

Voorbereiding

Opstellen van verkeersplannen en/of uitvoeringsplannen en planningen.


Beoordelen/toetsen
Het beoordelen/toetsen van conceptstukken (denk hierbij aan  tekeningen, bestek, plannen, enz.).

Overdracht
Overdracht van voorbereiding naar uitvoering (met de juiste documenten starten) begeleiden.